Všeobecné obchodní podmínky (VOP) a Reklamační řád

společnosti Madal Bal Nature s.r.o., IČ  29368995, 

zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75916 (dále jen prodávající)

Článek 1  

Základní ustanovení 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje. Jsou závazné při prodeji veškerého zboží a služeb prodávajícím kupujícímu.
 

Článek 2

Objednávka
 

Objednávky jsou přijímány, e-mailem, objednávkovým programem nebo poštou. Objednávky stálých zákazníků jsou přijímány i telefonicky.

Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:

 • přesné označení kupujícího (obchodní jméno firmy)
 • IČ, DIČ
 • (objednávkové) katalogové číslo objednaného zboží
 • množství objednaného zboží včetně MJ
 • adresu – sídlo kupujícího (pokud se liší fakturační adresa kupujícího od jeho sídla, je nutno uvést obě adresy)
 • kontaktní osobu příjemce zboží (kupujícího), telefon, fax, e-mail
 • podpis oprávněné osoby kupujícího a razítko
   

Písemná objednávka zaslaná prodávajícímu je právně závazná. Odesláním objednávky kupujícím prodávajícímu vzniká smluvní vztah a kupující potvrzuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Objednávka se považuje za přijatou až v okamžiku, kdy jsou vyplněny všechny výše uvedené základní náležitosti. Od tohoto okamžiku začíná běžet doba pro vyřízení objednávky. Zboží bude kupujícímu dodáno v dohodnutých termínech podle objednávky. Doobjednání zboží k již stávající objednávce je možno, pouze pokud není zakázka již uzavřena. Jinak je nutné vystavit objednávku novou.
 

Před první dodávkou u smluvních partnerů vyžaduje prodávající:

 • kopii živnostenského listu nebo koncesní listiny
 • kopii osvědčení o registraci k DPH (u plátců DPH)
 • před první dodávkou zboží, placenou bezhotovostně, uzavření Rámcové kupní smlouvy s prodávajícím.

 

Článek 3

Cenové podmínky pro velkoobchod
 

Ceny uvádí prodávající v aktuálním platném ceníku.
V režimu velkoobchodního prodeje platí pro registrované zákazníky sjednané ceny dle velkoobchodního ceníku. Při odběru zboží v hodnotě 1.500,- Kč bez DPH a více je balné a doprava zboží zdarma. Při odběru zboží v hodnotě 1.000,- až 1.499,- Kč bez DPH se účtuje k hodnotě zboží balné a doprava ve výši 150 kč. Objednávky pod 1.000,- Kč v režimu velkoobchodního prodeje neakceptujeme.
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. V případě rozsáhlejších změn v ceníku prodávajícího zašle prodávající kupujícímu aktualizovaný ceník, jinak ho bude informovat před objednávkou zboží.

 

Článek 4

Platební podmínky, smluvní pokuta

Za dodávku zboží dle objednávky kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Kupní cenu za dodávku zboží dle objednávky je možno uhradit:

 • předem na základě zálohové faktury 
 • hotově / na dobírku
 • bezhotovostně - převodním příkazem (platí pouze u registrovaných-stálých a schválených zákazníků prodávajícího) 

Výše otevřených pohledávek kupujícího nesmí převyšovat smluvenou hranici a pohledávky po splatnosti musí být kupujícím uhrazené.

Při bezhotovostním placení prostřednictvím banky je závazek kupujícího splněn včas, jestliže bude nejpozději v den splatnosti připsána příslušná částka na účet prodávajícího u jeho banky. Při opožděné úhradě faktury může být kupujícímu vyúčtována smluvní pokuta ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. U nových zákazníků prodávající vyžaduje pouze platbu v hotovosti nebo formou zálohové faktury.

 

Článek 5

Slevy
 

Smluvním zákazníkům je možno poskytnout slevy z kupní ceny. Ostatním zákazníkům mohou být poskytovány tzv. množstevní slevy.

 

Článek 6

Dodací podmínky a doprava v režimu maloobchodního prodeje
 

V režimu maloobchodního prodeje při objednávce nad 1000,- Kč (vč. DPH) je doprava zdarma. Jinak účtuje prodávající poštovné a balné v hodnotě 100,-Kč (vč. DPH).  Zboží je dodáváno prostřednictvím smluvní přepravní služby, poštou nebo osobně prodejcem prodávajícího. Objednávka bude vyřízena v co nejkratším možném termínu v závislosti na množství již přijatých objednávek. Dodací lhůta se úměrně prodlužuje, pokud kupující změní objednávku nebo je v prodlení se svými závazky.

 

Článek 7

Místo plnění dodávky a převzetí zboží
 

Pro předání zboží je místem plnění sklad prodávajícího. Předávací povinnost prodávajícího je splněna předáním zboží veřejnému přepravci, železnici nebo podáním na poště. Pokud při převzetí od přepravce kupující zjistí, že dodávka je poškozena a mohlo dojít k újmě na kvalitě zboží nebo jeho ztrátě, zakázku buď odmítne, anebo je povinen podrobně sepsat závadu na přejímací protokol přepravce a poté o zjištěných závadách neprodleně písemně informovat prodávajícího. Zjištěné nedostatky v dokladech nebo počtech zboží, které je možné zjistit až po převzetí zboží od dopravce (chybějící zboží, zboží navíc, záměna zboží, nesprávné ceny atd.), je nutné bez prodlení oznámit prodávajícímu, avšak nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí dodávky. Po uplynutí této lhůty prodávající za tyto zjištěné vady v dodávce neodpovídá. Nebezpečí náhodné zkázy nebo škody na předmětu koupě přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího nebo od přepravce.

 

Článek 8

Reklamace, záruční a pozáruční servis
 

Reklamace uplatňuje kupující na základě Reklamačního a záručního řádu, vydaného prodávajícím v souladu s obecně platnými právními předpisy.

 

 

Článek 9

Právo vlastnictví
 

Vlastnické právo na dodané zboží přechází z prodávajícího na kupujícího až v okamžiku připsání finančních prostředků za toto zboží na účet prodávajícího, případně zaplacením kupní ceny v hotovosti. Nebezpečí škody přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

 

Článek 10

Řešení sporů
 

Všechny spory, vyplývající ze vzájemných závazkových vztahů mezi prodávajícím a kupujícím, budou řešeny především vzájemnou dohodou, nebo v krajním případě bude vzniklý spor rozhodován v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Jednacího řádu rozhodčího řízení, vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 (dále jen "Unie") a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí doložky.

 

Článek 11

Platnost VOP
 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 17.09.2014 do vydání nových Všeobecných obchodních podmínek. Aktuální Všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího .


Ve Zlíně dne 17.09.2014 

 

Reklamační řád


Tento reklamační řád tvoří přílohu ke Všeobecným obchodním podmínkám. Byl vypracován v souladu s Obchodním zák. č. 513/1991 Sb., Občanským zák. 40/1964 Sb. a zák. č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele v platném znění a upravuje vztahy mezi zákazníky a prodejcem Madal Bal Nature s.r.o.

 

1. Standardní záruka

Dne 1. 1. 2014 vstoupil v účinnost zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012 a k tomuto datu se ruší zákony 40/1964 Sb.; 513/1991 Sb. a 59/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Firma Madal Bal Nature s.r.o. v souladu s tímto zákonem přebírá odpovědnost za vady na Vámi zakoupený výrobek po dobu 2 let od data prodeje. Uplatnění nároku na bezplatnou záruční opravu se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. Při splnění níže uvedených obchodních podmínek, které jsou v souladu s tímto zákonem, Vám výrobek bezplatně opraví smluvní servis firmy Madal Bal a.s..

 

2. Záruční podmínky

Prodejce je povinen kupujícímu:

a) zboží předvést, pokud je to na prodejně a povaha zboží to umožňuje,
b) vystavit doklad o koupi v souladu se zákonem. Všechny údaje v dokladu o koupi musí být vypsány nesmazatelným způsobem v okamžiku prodeje zboží.

Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vady, je povinen je bez zbytečného odkladu oznámit prodejci.

V případě mechanického poškození obalu zboží při převzetí od dopravce, je kupující povinen zkontrolovat stav tohoto zboží. Pokud bude při prohlídce zjištěno zjevné poškození zboží, je kupující povinen vyhotovit o tom záznam s dopravcem za jeho přítomnosti a neprodleně o tom informovat prodávajícího. Kupující má právo poškozené zboží odmítnout převzít.

Již při výběru zboží pečlivě zvažte, jaké zatížení, funkce a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vašim pozdějším technickým nárokům, není důvodem k jeho reklamaci.

Při uplatnění nároku na záruční opravu musí být zboží předáno s kompletním příslušenstvím s řádně vyplněným originálem záručního listu nebo jiným dokladem o koupi, který obsahuje datum prodeje, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo a označení prodávaného zboží - název zboží, typ zboží a šarži výrobku nebo výrobní číslo, pokud je uvedeno na výrobku.

Zboží má být předáno v čistém stavu, zbaveno prachu či špíny a zabaleno tak, aby při přepravě nedošlo k poškození.

Kupující při odesílání reklamace do smluvního servisu je zodpovědný za správné, bezpečné zabalení zboží podle přepravního řádu přepravní společnosti.

Prodejce, smluvní servis nenese odpovědnost za zboží poškozené přepravcem.

Prodejce, smluvní servis nenese odpovědnost za zaslané příslušenství, které není součástí základního vybavení výrobku. Výjimkou jsou případy, kdy příslušenství nelze odstranit z důvodu vady výrobku.

Odpovědnost za vady („záruka“) se vztahuje na skryté a viditelné výrobní vady výrobku.

Záruční opravu je oprávněn vykonávat výhradně autorizovaný servis.

Výrobce odpovídá za to, že výrobek bude mít po celou záruční lhůtu vlastnosti a parametry uvedené v technických údajích, při dodržení návodu na použití. Zároveň si vyhrazuje právo na konstrukční změny bez předchozího upozornění.

Nárok na záruku zaniká, jestliže: 
a) výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze, 
b) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce výrobku uživatelem nebo neautorizovaným servisem. 
c) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen, 
d) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí, 
e) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby, 
f) výrobek havaroval nebo byl poškozen vyšší mocí či nedbalostí uživatele,
g) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů, 
h) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem, 
i) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém, 
j) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení, 
k) bylo provedeno jakékoliv falšování záručního listu nebo dokladu o koupi, 
l) došlo k zamlčení skutečného počtu provozních hodin, podmínek provozu a skutečného technického stavu stroje, 
m) zboží má porušené ochranné pečetě, nálepky. 

Záruka nepokrývá náklady na jakékoliv seřizovací a nastavovací práce spojené s běžnou dílenskou údržbou strojů, ani na servisní položky.

Odpovědnost za vady se nevztahuje na opotřebení výrobku, které je přirozené v důsledku jeho běžného používání.

Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.

Nelze uplatňovat nárok na bezplatnou opravu vady, na kterou již byla prodávajícím poskytnuta sleva. Pokud si spotřebitel výrobek svépomocí opraví, pak výrobce ani prodávající nenese odpovědnost za případné poškození výrobku či újmu na zdraví v důsledku neodborné opravy či použití neoriginálních náhradních dílů.

 

3. Vyřízení reklamace

Místem pro uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno, nebo autorizovaný servis. Nejbližší autorizovaný servis najdete na webových stránkách www.madalbal.cz, nebo si vyžádejte jejich přehled v místě, kde jste výrobek zakoupili. Rádi Vám také poradíme na zákaznické lince +420 577 599 777.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

Koncový zákazník – majitel zboží, může uplatnit reklamaci osobně nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou na vlastní náklady, v bezpečném balení. Zásilka musí být označena viditelně „ REKLAMACE“ a obsahovat reklamovaný výrobek, požadované příslušenství a prodejní dokumenty, podrobný popis závady a kontaktní údaje (zpáteční adresa, telefon).

 

4. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnost dne 17.09.2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.